Sosyolojik Bağlam Dergisi (Aug 2023)

Diyarbakırlı Kadın Girişimciler Üzerine Bir Araştırma

  • Süleyman İlhan,
  • Filiz Oruçlu

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.2.2
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 2
pp. 119 – 133

Abstract

Read online

Bu çalışma Diyarbakır’daki kadın girişimciliğinin sosyolojik perspektiften incelenmesi amacıyla yürütülen bir saha araştırmasına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında Diyarbakır’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimcilerle yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmış ve gözleme başvurulmuştur. Araştırmaya göre, özellikle ataerkil sistemin kadınlar üzerindeki baskılayıcı etkisinden dolayı Diyarbakır’da kadın girişimciliği uzun zaman gelişme imkânı bulamamıştır. İş/çalışma hayatına girmek ve kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlar iş kurmaya karar verme aşamasından itibaren çeşitli engellerle karşılaşmışlardır. Kendi işini kurmak isteyen kadınların büyük çoğunluğu sosyal destek mekanizmalarından mahrum kaldıkları gibi finans kuruluşlarıyla da büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle ataerkillikte göreli bir yumuşama olmuş ve kadın girişimciliğinin önündeki geleneksel engeller de azalmaya başlamıştır. Bugün Diyarbakır’da kadınların çalışma hayatında bulunmalarını olumsuzlayan yerleşik toplumsal algının büyük ölçüde değiştiği gözlemlenmektedir. Önceleri ev dışında ücretli olarak çalışmaları bile toplumsal kabul görmeyen, hatta şiddete maruz kalabilen kadınlar artık girişimci olarak kabul görmektedirler. Girişimci kadınlar erkek egemen olarak bilinen sektörlerde de ekonomik faaliyetlerde bulunmakta, Diyarbakır’ın, bölgenin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Diyarbakırlı kadın girişimcilerin işlerindeki başarıları arttıkça özgüvenleri de artmakta ve diğer kadınlara da rol model olmaktadırlar.

Keywords