Chinese Medical Journal (2020-11-01)

Infrapyloric lymph node metastasis pattern in middle/lower gastric cancer: an exploratory analysis of a multicenter prospective observational study (IPA-ORIGIN)

 • Tasiken Baheti,
 • Ru-Lin Miao,
 • Gang Zhao,
 • Da-Guang Wang,
 • Feng-Lin Liu,
 • Jiang Yu,
 • Shuang-Yi Ren,
 • Kai Ye,
 • Su Yan,
 • Kun Yang,
 • Wei-Dong Zang,
 • Lin Fan,
 • Bin Liang,
 • Jun Cai,
 • Wei-Hua Fu,
 • Wei Wang,
 • Zheng-Rong Li,
 • Zhao-Jian Niu,
 • Jun You,
 • Xing-Feng Qiu,
 • Wu Song,
 • Lu Zang,
 • Qiang Shi

DOI
https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000995
Journal volume & issue
Vol. 133, no. 22
pp. 2759 – 2761

Abstract

Read online

No abstracts available.