Norsk Lingvistisk Tidsskrift (May 2022)

Grammatisk hokjønn i trøndersk barnespråk: Ein korpusstudie

  • Guro Busterud,
  • Terje Lohndal

Journal volume & issue
Vol. 40, no. 1

Abstract

Read online

Det siste tiåret har det blitt forska mykje på grammatisk kjønn i Noreg, både på korleis barn lærer det og korleis det grammatiske kjønnssystemet er i endring. Basert på korpusdata ser Rodina & Westergaard (2013) på korleis unge barn i Tromsø lærer seg kjønnssystemet, det vil seie barn yngre enn tre år. Dei finn at barna ikkje har problem med bunden form, men at dei slit med kongruens på andre former. Denne artikkelen ser nærare på korpusdata frå tre barn under tre år i Trondheims-området for å sjå på distribusjonen av grammatisk kjønn i språket deira. Overordna finn vi den same tendensen i korpuset frå Trondheims-området som i Tromsø, men det er også nokre interessante skilnader. Artikkelen diskuterer også tilhøvet mellom grammatisk kjønn og bøyingsklasse.

Keywords