Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Dec 2011)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi / Examination of the Social Sciences Education Program in the Context of Sustainable Development Training

  • Necati TOMAL,
  • Mehmet Fatih KAYA

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 2
pp. 49 – 65

Abstract

Read online

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nı oluşturan temel ögeler ve programda her sınıf kademesi için ayrı olarak belirlenen kazanımlar; sürdürülebilir kalkınma eğitimine olan katkıları ortaya konacak şekilde incelenerek, sosyal bilgiler eğitiminin sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel bir desene sahip olup, doküman ve içerik analizine uygun olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda sürdürülebilir kalkınma, kültürel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir ekonomi (sürdürülebilir kalkınma), doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir barış, yaşam alanlarının sürdürülebilirliği, sürdürülebilir toprak kullanımının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Programının sürdürülebilir kalkınma eğitimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanmış titiz bir çalışma ürünü olmasına karşın programın eksik yanlarının da bulunduğu tespit edilmiş ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords