In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Principis de transparència i millors pràctiques en l'edició acadèmica

(Translated versions are available in Arabic, Catalan, Chinese, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Hindi, Indonesian, Italian, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian )

Introducció

El Committee on Publication Ethics, el Directory of Open Access Journals, el Open Access Scholarly Publishers Association i la World Association of Medical Editors són organitzacions acadèmiques que han experimentat un augment del nombre i en diferència en la qualitat de les sol·licituds d'adhesió. Les nostres organitzacions han col·laborat per identificar principis de transparència i millors pràctiques per a publicacions acadèmiques i per aclarir que aquests principis són la base dels criteris pels quals el COPE, el DOAJ i l'OASPA avaluen la idoneïtat de l'adhesió. Part dels criteris en què s'apliquen les sol·licituds d'adhesió són valorats per WAME. Cada organització també té els seus propis criteris addicionals que s'utilitzen en avaluar les sol·licituds. Les organitzacions no compartiran llistes d'editors o revistes que no demostrin que compleixin els criteris per a la transparència i bones pràctiques.

Aquesta és la tercera versió d'un treball en curs (publicat el gener de 2018); la primera versió es va posar a disposició de l'OASPA al desembre de 2013 i una segona versió al juny de 2015. Encoratgem la seva àmplia difusió i esperem comentaris sobre els principis generals i els criteris específics. Presentem els antecedents de les organitzacions a continuació.

 

Principis de transparència

 1. Lloc web
  El lloc web d'una revista, inclòs el text que conté, ha de demostrar que s'ha tingut cura de garantir uns alts estàndards ètics i professionals. No ha d'incloure informació que pugui induir a error als lectors o als autors, inclòs qualsevol intent d'imitació. Ha d'incloure una declaració de 'Objectius i abast' al lloc web i l’audiència ha de quedar clarament definida. Hi ha d'haver una declaració sobre el que es considerarà publicable, inclosos els criteris d'autoria (per exemple, no es consideren presentacions múltiples, publicacions redundants). Els ISSN s'han de mostrar clarament (separats per a impressió i electrònic).
 2. Nom de la revista
  El nom de la revista serà únic i no serà fàcil de confondre amb una altra publicació o induir a error a possibles autors i lectors sobre l'origen o l'associació de la revista amb altres revistes.
 3. Procés de revisió per parells
  La revista ha d’indicar si el contingut passa per un procés de revisió o no. La revisió per parells es defineix com a l’obtenció de consell per part de revisors experts en el camp que no formen part del personal editorial de la revista. Aquest procés, així com qualsevol política relacionada amb els procediments d'avaluació periòdica de la revista, s'haurà de descriure clarament al lloc web de la revista, inclòs el mètode de revisió per parells utilitzat. Els llocs web de revistes no han de garantir l'acceptació de manuscrits ni els temps de revisió molt breus.
 4. Propietat i gestió
  La informació sobre la titularitat i / o gestió d'un diari s'ha d'indicar clarament al lloc web de la revista. Els editors no han d'utilitzar noms d’organitzacions o de revistes que puguin induir a possibles autors i editors a error sobre la naturalesa del propietari de la revista.
 5. Òrgan de govern
  Les revistes comptaran amb juntes editorials o altres òrgans de govern els membres dels quals siguin reconeguts experts en les àrees temàtiques incloses en l'àmbit de la revista. Els noms i les afiliacions completes de la junta editorial o d'un altre òrgan de govern de la revista s'han de proporcionar al lloc web de la revista.
 6. Equip de redacció / informació de contacte
  Les revistes han de proporcionar els noms i les afiliacions completes dels editors de la revista al lloc web de la revista, així com la informació de contacte de l'oficina editorial, inclosa una adreça completa.
 7. Drets d'autor i llicències
  La política de drets d'autor s'ha d'indicar clarament a instruccions. De la mateixa manera, la informació sobre llicències es descriu clarament a les directrius del lloc web, i els termes de llicència s'indicaran a tots els articles publicats, tant HTML com PDF. Si els autors tenen permís per publicar sota una llicència Creative Commons, cal tenir en compte qualsevol requisit específic de llicència. S'han d'indicar clarament totes les polítiques sobre publicació de versions acceptades finals o articles publicats sobre dipòsits de tercers.
 8. Tarifes d'autor
  Qualsevol tarifa o càrrec que es requereixi per al processament de manuscrits i / o materials de publicació a la revista s'haurà d'indicar clarament en un lloc que sigui fàcil per als possibles autors de trobar abans de presentar els seus manuscrits per a la seva revisió o explicar-los als autors abans de començar a preparar manuscrit per a la presentació. Si no es cobren aquestes tarifes, també s'haurà d'indicar clarament.
 9. Procés d'identificació i tractament d'acusacions de mala conducta investigadora
  Els editors han d'adoptar mesures raonables per identificar i prevenir la publicació de documents on s'ha produït una mala conducta de la investigació, incloent-hi el plagi, la manipulació de citacions i la falsificació / fabricació de dades entre d'altres. En cap cas, una revista o els seus editors fomentaran aquesta mala conducta, o bé permetran que es produeixi una mala conducta. En el cas que els editors d'una revista siguin conscients de qualsevol denúncia de la mala conducta relacionada amb un article publicat a la seva revista, l'editor seguirà les directrius de COPEen el tractament de les denúncies.
 10. Ètica de la publicació
  Una revista també tindrà polítiques sobre l'ètica editorial. Aquests haurien de ser clarament visibles a la seva pàgina web, i haurien de fer referència a: i) Polítiques sobre autoria i contribució; ii) Administració de queixes i recursos; iii) Polítiques sobre conflictes d'interessos / interessos dels competidors; iv) Polítiques sobre l'intercanvi de dades i la reproductibilitat; v) Política sobre supervisió ètica; vi) Política sobre propietat intel·lectual; i vii) Opcions per a discussions i correccions posteriors a la publicació.
 11. Calendari de publicacions
  S'ha d'indicar clarament la periodicitat en què publica una revista.
 12. Accés
  Cal indicar la forma o modalitats en què la revista i els articles individuals estan disponibles per als lectors i si hi ha subscripció p pagament associats.
 13. Arxiu
  S’ha d’indicar clarament el pla de còpia de seguretat i preservació electrònica de l'accés al contingut de la revista (per exemple, l'accés als principals articles a través de CLOCKSS o PubMedCentral) en el cas que una revista ja no es publiqui.
 14. Fonts d'ingressos
  Els models comercials o les fonts d'ingressos (p. Ex., Honoraris d'autor, subscripcions, publicitat, reimpressions, suport institucional i suport organitzatiu) han de ser clarament indicats en el lloc web de la revista. Les taxes de publicació o la renúncia no haurien d'influir en la presa de decisions editorials.
 15. Publicitat
  Les revistes han d'indicar la seva política de publicitat si escau, incloent-hi els tipus de publicacions que es consideraran, qui pren decisions sobre l'acceptació de publicitat i si estan vinculades al contingut o al comportament del lector (només en línia) o es mostren a l'atzar. Els anuncis no s'han de relacionar de cap manera amb la presa de decisions editorials i s'han de mantenir separats del contingut publicat.
 16. Màrqueting directe
  Qualsevol activitat de màrqueting directe, inclosa la sol·licitud de manuscrits que es realitzi en nom de la revista, serà apropiada, ben orientada i discreta. La informació proporcionada sobre l'editor o la revista s'espera que sigui verídica i no enganyosa per als lectors o autors.
 17. En cas que es descobreixi que una organització membre ha infringit aquestes bones pràctiques o altres requisits específics de l'organització, OASPA / DOAJ / COPE / WAME haurà de tractar, en primer lloc, amb ells per tractar qualsevol problema que hagi estat aixecat En el cas que l'organització membre no pugui o no vulgui resoldre aquestes preocupacions, la seva pertinença a l'organització pot ser suspesa o cancel·lada.

  OASPA/DOAJ/COPE/WAME tenen procediments per tractar les preocupacions plantejades pels seus membres

  Aquesta versió en català publicada a DOAJ: 1 de novembre de 2018
  Última versió en anglès publicada al DOAJ: 15 de gener de 2018
  Segona versió publicada al DOAJ: juny de 2015
  Primera versió publicada a DOAJ: 10 de gener de 2014

   

  Sobre el Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org)

  COPE proporciona assessorament als editors sobre tots els aspectes de l'ètica editorial i, en particular, sobre com gestionar casos de recerca i falta de publicació. També ofereix un fòrum per als seus membres per debatre casos individuals. COPE no investiga els casos individuals, sinó que incita els editors a assegurar que els casos siguin investigats per les autoritats competents (generalment una institució de recerca). Es preveu que tots els membres del COPE apliquin els principis de l'ètica de la publicació de la COPE descrits en les pràctiques bàsiques.

  Sobre el Directory of Open Access Journals (DOAJ, https://doaj.org)

  La missió del DOAJ és: curar, mantenir i desenvolupar una font d'informació confiable sobre revistes acadèmiques d'accés obert a la web; per verificar que les entrades de la llista compleixen amb estàndards raonables; augmentar la visibilitat, la difusió, la descoberta i l'atracció de revistes d'accés obert; permetre als acadèmics, biblioteques, universitats, finançadors de recerca i altres grups d'interès beneficiar-se de la informació i serveis prestats; facilitar la integració de revistes d'accés obert als serveis de biblioteques i agregadores; ajudar, quan sigui possible, els editors i les seves publicacions per complir amb els estàndards de publicació digital raonables; i per tal de donar suport a la transició del sistema de comunicació acadèmica i publicació en un model que serveix a la ciència, l'educació superior, la indústria, la innovació, les societats i les persones. A través d'aquest treball, DOAJ cooperarà i col·laborarà amb totes les parts interessades que treballin en aquests objectius.

  Sobre la Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA, https://oaspa.org)

  OASPA és una associació comercial creada el 2008 per representar els interessos dels editors d'accés obert (OA) a nivell mundial en totes les disciplines. Al fomentar la col·laboració en el desenvolupament de models de negoci apropiats, eines i estàndards per donar suport a la publicació OA, OASPA té com a objectiu ajudar a assegurar un futur pròsper i sostenible en benefici dels seus membres i de les comunitats acadèmiques a les quals serveixen. Aquesta missió es duu a terme mitjançant l'intercanvi d'informació, l'establiment d'estàndards, els models avançats, la promoció, l'educació i la promoció de la innovació.

  Sobre la World Association of Medical Editors (WAME, http://www.wame.org)

  WAME és una associació voluntària sense ànim de lucre mundial d'editors de revistes mèdiques revisades per experts que busquen fomentar la cooperació i la comunicació entre els editors; millorar les normes editorials; promoure la professionalitat en l'edició mèdica a través de l'educació, l'autocrítica i l'autoregulació; i encoratjar la recerca sobre els principis i la pràctica de l'edició mèdica. WAME desenvolupa polítiques i recomanacions de bones pràctiques per als editors de revistes mèdiques i té un pla d'estudis per als editors als quals els membres se'ls anima a seguir.

  Traduït per Clara Armengou, responsable de projectes i communicacions.