In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Riktlinjer för genomskinlighet och bästa praxis inom vetenskaplig publicering

(Translated versions are available in Arabic, Catalan, Chinese, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Hindi, Indonesian, Italian, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian )

Introduktion

Committee on Publication Ethics,Directory of Open Access Journals,Open Access Scholarly Publishers Association och World Association of Medical Editors är vetenskapliga organisationer som alla sett en ökning vad gäller antalet medlemsansökningar, ansökningar som också varierat väldigt i kvalitet. Våra organisationer har jobbat tillsammans för att identifiera riktlinjer för genomskinlighet och bästa praxis för vetenskapliga publikationer samt för att klargöra att dessa riktlinjer även utgör grunden för de kriterier vilka COPE, DOAJ and OASPA använder sig av i bedömningen av eventuella medlemmar. Kriterierna utgör delvis även grunden för de kriterier WAME använder sig av när de utvärderar medlemsansökningar. Utöver dessa har samtliga organisationer också sina egna kriterier som används vid bedömningen av ansökningar. Organisationerna kommer inte att dela med sig av information om vilka förlag och tidskrifter som inte levt upp till kriterierna för genomskinlighet och bästa praxis.

Detta är den tredje versionen och utgör ett “work in progress” (publicerat i januari 2018); den första versionen tillhandahölls av OASPA i december 2013 och den andra i juni 2015. Vi uppmuntrar till stor spridning av listan och välkomnar fortsatt feedback vad gäller de allmänna riktlinjerna och de enskilda kriterierna. Organisationernas respektive bakgrund beskrivs längst ner på sidan.

An infographic of these Principles was commissioned by COPE and is available to download here: [Landscape A4 version] [Tall 'poster' version]

 

Riktlinjer för genomskinlighet

 1. Hemsida
  Det ska tydligt framgå av en tidskrifts hemsida, samt dess textmässiga innehåll, att man varit mån om att säkerställa en hög etisk och professionell standard. Sidan får inte innehålla information som kan vilseleda författare eller läsare, hit räknas även försök att efterlikna andra förlags eller tidskrifters hemsidor. Hemsidan ska innehålla en presentation vad gäller tidskriftens ämnesomfång och syfte samt även vilken den avsedda målgruppen är. Hemsidan ska också innehålla en redogörelse för vilken typ av texter tidskriften tar i beaktande för publicering samt kriterier för författarskap (t.ex att man inte accepterar texter som skickats till andra tidskrifter samtidigt eller dubbelpublicering). ISSN-numren ska synas tydligt (ett ISSN för tryck och ett för online resurser).
 2. Tidskriftens titel
  Tidskriften ska ha en unik titel så att den inte med lätthet ska kunna förväxlas med andra tidskrifter eller vilseleda läsare och författare vad gäller tidskriftens ursprung eller koppling till andra tidskrifter.
 3. Peer review (referentgranskning)
  Det ska vara tydligt markerat huruvida tidskriftens innehåll är granskat eller ej. Med peer review/referentgranskning menas att skicka manuskript för granskning till ämnesexperter som inte är kopplade till redaktionen. På tidskriftens hemsida ska finnas en tydlig beskrivning av denna process, eventuella policier kopplade till granskningsförfarandet samt granskningsmetoden. Hemsidan ska inte garantera att alla manuskript kommer att accepteras, Man ska inte heller utlova korta granskningstider.
 4. 4. Ägare och ledning
  IInformation om tidskriftens ägare och/eller ledning ska finns tydligt angiven på tidskriftens hemsida. Som förlag ska man inte använda sig av namn på organisationen eller tidskriften som kan vilseleda potentiella läsare eller författare om vem som är tidskriftens ägare.
 5. Styrande organ
  En tidskrift ska ha en redaktion eller annat styrande organ vars medlemmar är experter på de områden som omfattas av tidskriften. På tidskriftens hemsida ska det finnas en förteckning över redaktionsmedlemmarnas fullständiga namn samt organisationstillhörighet.
 6. Redaktionsledning/ kontaktinformation
  På tidskriftens hemsida ska det finnas en förteckning över redaktionsmedlemmarnas fullständiga namn samt organisationstillhörighet. På hemsidan ska även finnas kontaktinformation till redaktionen inklusive en fullständig adress.
 7. Upphovsrätt och licensiering
  I avsnittet för författarvägledning ska tidskriftens policy för upphovsrätt tydligt framgå och i alla publicerade artiklar ska upphovsrättsinnehavaren namnges. På hemsidan ska också tidskriftens licens tydligt beskrivas och villkoren för licensen ska anges i alla publicerade artiklar, både i HTML och PDF:er. Om tidskriften tillåter författaren att publicera under en Creative Commons licens måste licensvillkoren anges på hemsidan. På tidskriftens hemsida ska även policier angående uppladdning av artiklar till tredjepartsarkiv tydligt anges.
 8. Författaravgifter
  Alla avgifter som krävs för behandling och/eller publicering av manuskriptet i tidskriften ska tydligt anges och vara lätt för potentiella författare att hitta innan de väljer att skicka in manus, alternativt förklarat för dem innan de börjar förbereda manuset för inskickning. Om det inte utgår några avgifter ska även detta klart och tydligt anges.
 9. Tillvägagångssätt för identifiering och hantering av anklagelser om forskningsfusk
  Förläggare och redaktörer ska vidta rimliga åtgärder för att identifiera och förhindra att artiklar där fusk ägt rum publiceras. Med fusk avses bland annat plagiering, citatmanipulation, falsifiering/fabricering av data. Under inga omständigheter får en tidskrift eller dess redaktörer uppmuntra till sådant beteende eller se mellan fingrarna när det händer. I händelse att tidskriftens förläggare eller redaktör görs uppmärksamma på påståenden om eventuellt forskningsfusk i någon av deras artiklar ska förläggaren eller redaktören följa COPEs riktlinjer (or equivalent) (eller motsvarande) vid hanteringen av anklagelserna.
 10. Publiceringsetik
  Tidskriften ska även ha policier gällande publiceringsetik. Dessa ska finnas klart synliga på hemsidan och ska beröra: i) Tidskriftens policier avseende författarskap och medförfattare; ii) Tidskriftens hantering av klagomål och överklaganden; iii) Tidskriftens policier gällande intressekonflikter / konkurrerande intressen; iv) Tidskriftens policier gällande delning av data och reproducerbarhet; v) Tidskriftens policy avseende etisk tillsyn; vi) Tidskriftens policy gällande immaterialrätt; vii) De möjligheter tidskriften ger till diskussion och rättelser efter publicering.
 11. Publiceringsschema
  Det ska tydligt framgå på hemsidan med vilken periodicitet tidskriften utkommer.
 12. Tillgång till innehållet
  På hemsidan ska det anges på vilket sätt läsarna får tillgång till tidskriften och dess artiklar, det ska även framgå om det finns prenumerations- eller pay-per-viewavgifter.
 13. Arkivering
  Det ska tydligt framgå vilka åtgärder som vidtagits för elektronisk säkerhetskopiering samt för att bevara tidskriftens innehåll (exempelvis tillgång till viktiga artiklar via CLOCKSS eller PubMedCentral) i händelse av att tidskriften skulle upphöra.
 14. Intäktskällor
  Tidskriftens affärsmodell eller intäktskällor (exempelvis författaravgifter, prenumerationsavgifter, annonsintäkter, särtryck, stöd från institutioner eller organisationer) ska finnas tydligt beskrivna på hemsidan. Författaravgifter eller dispens från desamma ska inte tillåtas påverka redaktionella beslut.
 15. Annonsering
  Om en tidskrift tar in annonser ska även policier för annonsering anges, vilken typ av annonser man tar in; vem fattar beslut angående annonsering; huruvida annonserna är kopplade till innehållet, till läsarnas beteende (onlineannonsering) eller visas slumpmässigt. Annonsering får inte påverka redaktionella beslut och annonser ska inte visas i anslutning till publicerat material.
 16. Direktmarknadsföring
  All form av direktmarknadsföring som sker för tidskriftens räkning, inklusive förfrågningar om manuskript, ska hållas passande och ändamålsenlig och inte vara påträngande. Den information som tillhandahålls författare och läsare angående förläggaren eller tidskriften förväntas vara sanningsenlig.
 17. I den händelse att en medlem skulle anses ha brutit mot riktlinjerna för bästa praxis eller någon av organisationernas övriga kriterier, kommer OASPA/DOAJ/COPE/WAME i första hand att försöka arbeta med vederbörande för att lösa de frågetecken som uppstått. Medlemskap i organisationen kan komma att suspenderas eller avslutas om medlemmen i fråga är oförmögen eller ovillig att samarbeta för att finna en lösning.

  Samtliga medlemsorganisationer har tillvägagångssätt på plats för att hantera fall då brister påtalats kring en medlem.

  Denna version på svenska publicerades: 4 oktober 2019
  Denna version publicerades på engelska på DOAJs hemsida: 15 januari 2018
  Den andra versionen publicerades på DOAJs hemsida: juni 2015
  Den första versionen publicerades på DOAJs hemsida: 10 januari 2015

   

  Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org)

  COPE tillhandahåller redaktörer och förläggare med råd vad gäller publiceringsetik i alla dess former, särskilt med avseende på hur man bör hantera forskningsfusk samt oegentligheter vid publicering. Man tillhandahåller också ett forum där medlemmar kan diskutera enskilda fall. COPE utreder inte de enskilda fallen utan uppmuntrar istället redaktörerna att se till att dessa utreds av lämplig auktoritet (vanligtvis en forskningsinstitution eller arbetsgivare). Alla medlemmar i COPE förväntas tillämpa de riktlinjer för publiceringsetik som COPE anger i avsnittet core practices.

  Directory of Open Access Journals (DOAJ, https://doaj.org)

  DOAJs uppdrag går ut på att: välja ut, upprätthålla och utveckla en tillförlitlig källa för information om vetenskapliga open access tidskrifter på internet; att kontrollera att de tidskrifter som förs in på listan lever upp till en rimlig standard; att öka spridningen, synligheten för och attraktionen hos open access tidskrifter; underlätta för forskare, bibliotek, anslagsgivare och andra intressenter att dra nytta av den information och de tjänster som man tillhandahåller; att främja integreringen av open access tidskrifter i tjänster från aggregatorer och bibliotek; att så långt som möjligt hjälpa förläggare och deras tidskrifter att leva upp till grundläggande normer för digital publicering; och på så sätt underlätta övergången för dagens system för vetenskaplig kommunikation och publicering till en modell som tjänar vetenskapen, den högre utbildningen, industrin, innovationen samt samhället och människorna. DOAJ kommer genom detta arbete att samarbeta med alla som är intresserade och som jobbar med samma målsättning.

  Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA, https://oaspa.org)

  OASPA är en branschorganisation som bildades 2008 för att representera open access-förläggare, från alla vetenskapsgrenar, globalt. OASPAs målsättning är att säkra en gynnsam och hållbar framtid för sina medlemmar och de vetenskapliga samfund de tjänar. Detta genom att uppmuntra samarbete när det gäller att ta fram lämpliga affärsmodeller, verktyg och normer för att stödja open access-utgivning. Denna uppgift genomförs genom utbyte av information, fastställande av standarder, befrämjande av modeller, marknadsföring, utbildning och främjandet av innovation.

  World Association of Medical Editors (WAME, http://www.wame.org)

  WAME är en världsomspännande, ideell, frivilligorganisation för redaktörer på referentgranskade medicinska tidskrifter. Organisationen arbetar för att främja samarbete och kommunikation redaktörer emellan; höja redaktionella standarder; befrämja professionalism inom medicinskt redaktionellt arbete genom utbildning, självkritik samt självreglering; och uppmuntra till forskning kring de principer och den praktik som är gällande inom medicinskt redaktionellt arbete. WAME utvecklar policier för bästa praxis för redaktörer på medicinska tidskrifter och man har ett program för redaktörer som medlemmar uppmuntras att ta del av.

  Översatt av Rikard Zeylon.