مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران (Mar 2015)

بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ

  • محبت محبی,
  • الهام مهدیان

DOI
https://doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45435
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 77 – 87

Abstract

Read online

شرایط ایجاد کف از پوره چغندر قرمز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) در غلظت صمغ عربی (1/0 تا4/0 درصد وزنی/وزنی)،پوره چغندر قرمز (40 تا60 درصد وزنی/وزنی)،سفیده تخم مرغ (5 تا 15 درصد وزنی/ وزنی) و زمان هم زدن(3 تا 9 دقیقه) برای حداقل تراکم کف و حجم زهکشی (به عنوان متغیر های پاسخ) بهینه سازی شد.نمونه های کف از غلظت های مختلف پوره و با افزودن غلظت های مختلف سفیده تخم مرغ (به عنوان عامل کفزا) و صمغ عربی (به عنوان عامل پایدار کننده) در زمان‌های مختلف همزدن آماده شدند. شرایط بهینه پس از بهینه سازی های عددی و گرافیکی برای حداکثر پایداری و حداقل چگالی کف در 29/0 درصد وزنی / وزنی صمغ عربی،15 درصد وزنی/وزنی سفیده تخم مرغ،60 درصد وزنی / وزنی پوره چغندر قرمز و 9 دقیقه زمان هم زدن بدست آمد.نتیجه نشان داد پایداری کف با افزایش غلظت صمغ عربی افزایش پیدا کرد(001/0>p) و چگالی کف با افزایش غلظت سفیده تخم مرغ،میزان پوره و زمان هم زدن کاهش یافت(0001/0>p).

Keywords