مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران (Jan 2020)

بررسی تغییرات سفتی و بافت میوه گلابی در بارگذاری نیروهای مختلف و دوره‌های متفاوت انبارداری با شبکه عصبی مصنوعی

  • محمد واحدی ترشیزی,
  • محسن آزادبخت

DOI
https://doi.org/10.22067/ifstrj.v15i6.75049
Journal volume & issue
Vol. 15, no. 6
pp. 113 – 132

Abstract

Read online

در این تحقیق به بررسی اثر نوع بارگذاری‌های دینامیکی و استاتیکی و دوره انبارداری بر میزان سفتی گلابی پرداخته شد. برای این کار ابتدا گلابی‌ها به سه گروه 27 تایی برای سه بارگذاری استاتیکی لبه نازک، استاتیکی لبه پهن و دینامیکی دسته‌بندی شده و بارگذاری شدند. هر یک از گروه‌های بارگذاری شده در سه دوره 5، 10 و 15 روزه انبار دار شده و بعد از هر دوره انبارداری با استفاده از آزمون غیرمخرب CT-Scan از تغییر بافت گلابی‌ها عکس‌برداری شد و سپس میزان سفتی بافت گلابی با استفاده از سفتی‌سنج اندازه‌گیری شد. همچنین داده‌ها با استفاده از دو شبکه مصنوعی MLP و RBF شبیه‌سازی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دوره انبارداری و میزان نیروی بارگذاری در هر سه نوع بارگذاری میزان سفتی به‌طور معنی داری (سطح 1%) کاهش یافت. همچنین بافت گلابی در بارگذاری دینامیکی به شدت نسبت به دوبارگذاری دیگر تخریب شده است. بهترین مقادیر شبکه عصبی مصنوعی برای فشار لبه پهن (12 نرون- RBF) (R2 Wide edge= 0.9738– RMSE Wide edge= 0.3419- MAE Wide edge= 0.268) و برای فشار لبه نازک(4 نرون -RBF) (R2Thin edge= 0.9946– RMSE Thin edge=0.170977- MAE Thin edge= 0.133) و در نهایت برای بارگذاری دینامیکی (8 نرون- RBF) (R2 Dynamic loading = 0.9933– RMSE Dynamic loading =0.230- MAE Dynamic loading=0.187) بوده است.

Keywords